Programma voorwaarden
Inschrijving
De verzenddatum van dit formulier geldt als inschrijvingsdatum.

Vertrouwelijkheid
Alle informatie die de trainers/coaches (en eventuele andere medewerkers van Het Onderwijsbureau BV) tijdens het programma en/of in de wederzijdse correspondentie ontvangen zal vertrouwelijk behandeld worden.

Kosten, betaling en annulering
De kosten voor het programma Leidinggeven aan inspirerend onderwijs bedragen €2250 per programma-deelnemer. Dit programma is vrijgesteld van btw. Genoemd bedrag is inclusief studiemateriaal. Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum.

De volgende annuleringsregeling is van kracht na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen: bij annulering van de inschrijving tot drie weken (15 werkdagen) vóór de startdatum van het programma worden geen kosten in rekening gebracht dan wel wordt het door u betaalde bedrag teruggestort. Bij annulering van de inschrijving tussen drie en één we(e)k(en) (15 tot 5 werkdagen) vóór de startdatum van de activiteit worden 50 procent annuleringskosten dan wel wordt het door u betaalde bedrag teruggestort met inhouding van 50 procent van de kosten. Bij annulering van de inschrijving minder dan één week (5 werkdagen of minder) vóór de startdatum van de activiteit wordt het volledige bedrag aan deelnamekosten in rekening gebracht dan wel heeft u geen recht op terugbetaling van de deelnamekosten. Het annuleren of wijzigen van uw inschrijving kan enkel schriftelijk per e-mail: training@hetonderwijsbureau.nl.

Aanbieder behoudt zich het recht voor om programmadata in overleg te verplaatsen of annuleren in geval van onvoorziene omstandigheden of te weinig aanmeldingen, waarbij het minimum aantal inschrijvingen is bepaald op 10 deelnemers. Bij het niet doorgang vinden van het programma vanwege te weinig aanmeldingen wordt programma-deelnemer uiterlijk twee weken voor aanvang van het traject ingelicht. Uiteraard vindt in dit geval restitutie van de betaling plaats. Het Onderwijsbureau BV vergoedt maximaal het bedrag van de programmakosten.

Eigendomsrecht
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan Het Onderwijsbureau BV of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op het door haar gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde lesmateriaal.

Algemene voorwaarden
Op deze overeenkomst zijn tevens de algemene voorwaarden van Het Onderwijsbureau BV toepassing. Met deze inschrijving verklaart u tevens kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden.